วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมไทยใช้เทคโนโลยี บริหารแบบมีส่วนร่วม
พัฒนาสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

                    1. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

                    2. พัฒนาวิชาการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยกระบวนการคิดส่งเสริมสุนทรียศาสตร์ สุขภาพดี และมีมนุษย์สัมพันธ์

                    3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย

                    4. นำสื่อ / เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

                    5. จัดการบริหารอย่างมีส่วนร่วมตลอดจนให้การบริการบุคลากรและชุมชน

                    6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพนำไปสู่การประกันคุณภาพ