นายขวัญชัย ฮึงรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
 
เกี่ยวกับโรงเรียน ........

ข่าววิชาการและกิจกรรม

   
   
พลอากาศเอกวีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
มอบทุนการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2563....ดูภาพเพิ่มเติม......
นายขวัญชัย ฮึงรักษา เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตร
ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อวันที่ .9 ก.ย. 2563..............ดูภาพเพิ่มเติม...............
นักเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ด้วยการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
เมื่อว้นที่ 25 ส.ค. 2563.............ดูภาพเพิ่มเติม.............
นายขวัญชัย ฮึงรักษา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ
"สถานศึกษาที่มีผู้สอบธรรมศึกษาได้มากเป็นลำดับที่ 3 ในส่วนกลาง"
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2563 .........ดูภาพเพิ่มเติม..........
นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ตรวจราชการสูง
เข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจประจำปี 2563
โดยมีรองผู้อำนวยการเขตสายไหม หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2563..........ดูภาพเพิ่มเติม......
คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด
บริเวณ โรงเรียน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563.......ดูภาพเพิ่มเติม........
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยตรวจคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ
ความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โดยดำเนินการทุกวันที่นักเรียน
มาโรงเรียน.......ดูภาพเพิ่มเติม.........
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ร่วมดำเนินการทำอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ในช่วงที่นักเรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
............ดูภาพเพิ่มเติม............
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับการตรวจเพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โรคโควิด 19
ครั้งที่ 2 ........ดูภาพเพิ่มเติม......
นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานครให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ
วิชาการโรงเรียน เครือข่ายที่ 27,28 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ............ดูภาพเพิ่มเติม.............
นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรรณาลัยร่วมกิจกรรม
สัปดาห์แห่งการอ่าน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
.......ดูภาพเพิ่มเติม......
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นสนามสอบ Onet
และได้รับการตรวจความเรียบร้อยจากผู้บริหารเขตสายไหม
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563....ดูภาพเพิ่มเติม.....
ด.ญ.กัลยากร ทศไธสง ชั้น ป.5/3 ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และได้เยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ 2563........ดูภาพเพิ่มเติม...........
กลุ่มสาระการเรียนรู้..
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานครู..............

                                 แผนพัฒนา 4 ปี...
 
แบบฟอมร์มคำร้องต่างๆ
.......แบบฟอร์มขอใบรับรอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
  กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
     
  5 มาตรการโรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด-19  
     
  ตารางเรียนเดือนกรกฏาคม  
     
  ข้อปฏิบัติของการมาเรียน  
     
  ตารางเหลื่อมเวลาเลิกเรียน  
     
  ข้อปฏิบัติการใช้ห้องน้ำโรงเรียน  
     
  จุดรับส่งกลับบ้าน