โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหม จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเล่าเรียน สำหรับเด็ก
ในเกณฑ์บังคับทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ปีที่ 7 ถึงอายุ 14 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ 171/3503 ซอยท่าดินแดง 3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220 โทรศัพท์ 0-2531-4608 จำนวนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา
            พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ (พ.ศ.2498 - 2492) เป็น ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยขึ้นในหน่วยที่ตั้งของกองทัพอากาศ มีฐานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ในอุปถัมภ์ของกองทัพอากาศ เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2490 ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ป.7 เดิม)
มีนาวาอากาศตรีสมบูรณ์ พุกจินดา เป็นผู้จัดการ ขุนอักษรสิทธิ์ เป็นครูใหญ่ มีครูจำนวน 6 คน นักเรียนจำนวน 98 คน
          พ.ศ.2493 ขยายชั้นเรียนจนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

          พ.ศ.2494 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณที่ตั้งเดิมมาสร้างใหม่ที่บริเวณด้านหลังของ โรงพยาบาลภูมิพล ได้รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

          พ.ศ.2498 เริ่มเปิดแผนกอนุบาล

          พ.ศ.2499 เปลี่ยนฐานะโรงเรียนมาสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีพลอากาศตรีหะริน หงสกุลเป็นเจ้าของ นาวาอากาศโทธำรง เฟื่องวุฒิ เป็นผู้จัดการ เรืออากาศเอก ณรงค์ ศรีเกษตริน เป็นครูใหญ่

          พ.ศ.2508 ตั้งกองลูกเสืออากาศเสนาขึ้นเป็นกองแรกของประเทศไทย และเป็นกองแรก ของเอเซียอาคเนย์

          พ.ศ.2511 กองทัพอากาศ ได้สร้างอาคารเรียนใหม่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ย้ายฝ่ายประถม และ มัธยมมาเรียน ณ อาคารแห่งใหม่ ส่วนที่ตั้งเดิมจัดเป็นโรงเรียนอนุบาลโดยเฉพาะ

          พ.ศ.2520 กองทัพอากาศโอนกิจการทรัพย์สิน และบุคลากรที่เป็นฝ่ายประถมให้กรุงเทพมหานคร รับไปดำเนินการโดยแบ่งพื้นที่ให้ฝ่ายประถมจำนวนทั้งสิ้น 21 ไร่เศษ อาคารเรียนแบบ 2 ชั้น
จำนวน 1 หลัง ครูที่โอนมา 55 คน นักเรียน 1,656 คน ได้มีการจัดพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 โดยมีนายประเสริฐ สาระไชย ปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ

          พ.ศ.2521 ทางกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้ง นายประเสริฐ สาระไชย เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้เลื่อน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2531

           พ.ศ.2531 นางสาวสมสวาท วิชชุโรจน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2542

           พ.ศ.2542 นางกันยารัตน์ ประสมทอง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเกษียณอายุ ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545

           พ.ศ.2545 นางวีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551

           พ.ศ.2551 นายปราโมทย์ จิรธรรม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2554

           พ.ศ.2554 ดร.สุนันท์ วชิรมนตรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

           พ.ศ.2559 นางขวัญยืน แปลงแดง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561

           พ . ศ . 2561 นายขวัญชัย ฮึงรักษา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ . ศ . 2561 ถึง ปัจจุบัน
หลังจากกรุงเทพมหานคร รับโอนโรงเรียนมาจากกองทัพอากาศ แล้วได้จัดสรรงบประมาณเพื่อนำมา สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีอาคารเรียนถาวร 11 หลัง มีห้องเรียนตามโครงสร้าง 120 ห้องเรียน มีห้องเรียนพิเศษ อาทิ เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดอิเล็กทรอนิสก์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนจริยธรรม ห้องเรียน SMART Classroom เป็นต้น นับตั้งแต่กองทัพอากาศได้โอนกิจการโรงเรียนให้กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศก็ยังคงให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนอย่างดียิ่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

           พ.ศ. 2522 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารตึก 3 ชั้น แบบ 800

           พ.ศ. 2523 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 อาคารตึก 3 ชั้น แบบ 800 บ้านพักภารโรง 1-2 อาคาร 2 ชั้น แบบมาตรฐาน ส้วม 1-5 อาคารชั้นเดียว แบบ 2523

           พ.ศ. 2524 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 อาคารตึก 3 ชั้น แบบ 800

           พ.ศ. 2525 สร้างบ้านพักภารโรง 3-4 อาคารชั้นเดียว 2 หลัง 4 หน่วย

           พ.ศ. 2526 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 อาคารตึก 3 ชั้น แบบ 800

           พ.ศ. 2528 สร้างเรือนเพาะชำ

           พ.ศ. 2530 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 6 อาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ.264

           พ.ศ. 2532 สร้างอาคารชั่วคราวไม้ชั้นเดียว

           พ.ศ. 2534 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 7 อาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ.264

           พ.ศ. 2537 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 8 อาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ.264 บ้านพักภารโรง 5-6 อาคาร 2 ชั้น 2 หลัง 4 หน่วย บ้านพักครู แบบ ศอ.59   1 หลัง

           พ.ศ. 2538 สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง (ปัจจุบันจำหน่ายแล้วเป็นที่แปลงเกษตรของโรงเรียน)

           พ.ศ. 2541 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 9 อาคารตึก 4 ชั้น แบบ สนศ.384

           พ.ศ. 2547 สร้างโรงยิมนิเซียม งบประมาณ 10 ล้านบาท

           พ.ศ. 2548 สร้างศาลารวมใจผู้ปกครอง งบประมาณ 500,000 บาท

           พ.ศ. 2552 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 10 อาคารตึก 5 ชั้น

           พ.ศ. 2559 สร้างอาคารเรียนหลังที่ 11 อาคารตึก 5 ชั้น