ชาย
หญิง
รวม
ผ.อ. เชี่ยวชาญ
1
-
1
รอง ผ.อ. คศ.3
1
1
2
รอง ผ.อ. คศ. 2
1
1
2
ครู คศ. 3
7
30
37
ครู คศ. 2
18
85
103
ครู คศ. 1
19
28
47
ครูผู้ช่วย
2
13
15
รวมข้าราชกาครูทั้งสิ้น
49
158
207