จำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา/ระดับชั้น
พ.ศ. 2562
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาลศึกษาปีที่ 1
83
58
141
อนุบาลศึกษาปีที่ 2
54
59
113
รวมอนุบาล
137
117
254
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
421
376
797
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
361
350
711
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3
354
346
700
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
374
366
740
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
325
358
683
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
360
362
722
รวมประถม
2,195
2,158
4,353
รวมทั้งสิ้น
4,607

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562