พลอากาศเอก ดร.เสนาะ พรรณพิกุล
         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. พลอากาศเอก ดร.เสนาะ พรรณพิกุล                                 ประธานฯ
2. พระสิทธิพันธุ์ ธีรปญโญ                                                    ผู้แทน พระภิกษุสงฆ์
3. เรืออากาศโทหญิงอริสา เวชมณี                                        ผู้แทน ผู้ปกครอง
4. นางสาว กัญวัญญ์ ธา รีบุญ                                              ผู้แทน ครู
5. เรืออากาศโท ชิตวรณ์ รายพิมาย                                       ผู้แทน ชุมชน
6. นางสาววิชุดา โพธิ์แก้ว                                                     ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
7. นาวาอากาศโทสมรภูมิ ขันธ์ชัย                                          ผู้แทน ศิษย์เก่า
8. พลอากาศเอกหม่อมหลวงชนา กร วรวรรณ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นาวาอากาศเอก( พิเศษ)อิทธิ พงษ์ สว่างศรี                         ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นาวาอากาศโทณรงค์ ศักดิ์ เรือง กาญ จนกิจ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นาวาอากาศตรี ธนพัฒน์ โพธิ์ทองคำ                                ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายนเรศ เหมนาไลย                                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางจริยา ทิพย์ภิ มาลย์                                                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายนพ เปียพึ่ง                                                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายขวัญชัย ฮึง รักษา                                                      กรรมการและเลขานุการ