นายขวัญชัย ฮึงรักษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 
นางณัฐรินีย์ ธุระพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
 
นางยุภดี ธีราธร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงบประมาณ 
นางยุภดี ธีราธร
รองผู้อำนวยการถสถานศึกษา ฝ่ายบุคคล 

นางวรรณยุพา ต้นมณี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป