ชื่อ-สกุล
ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายประเสริฐ

สาระไชย

2520 - 2531

2. นางสาวสมสวาท

วิชชุโรจน์

2531 - 2542

3. นางกันยารัตน์

ประสมทอง

2542 - 2545

4. นางวีณา

อิศรางกูร ณ อยุธยา

2545 - 2551

5. นายปราโมทย์

จิรธรรม

2551 - 2553

6. ดร.สุนันท์

วชิรมนตรี

2554 - 2559

7. นางขวัญยืน

แปลงแดง

2559 - 2561

8. นายขวัญชัย

ฮึงรักษา

2561 – ปัจจุบัน