โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศ มี จำนวนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาแบบให้เปล่าไม่เก็บค่าเล่าเรียน สำหรับเด็กในเกณฑ์บังคับ ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ปีที่ 5 ถึงอายุ ๑ 5 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ / ๓๕๐๓ ซอยท่าดินแดง ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐ - ๒๕๓๑ - ๔๖๐๘ โทรสาร 02 152 6265

           โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการศึกษาให้จัดเป็นโรงเรียนสองภาษา ขึ้นเมื่อ ปีพ . ศ . 2551 ปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้ปกครองในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ กองทัพอากาศและบุคลากรทหารอากาศส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองที่ให้ความสนใจต่อบุตรหลาน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการ ส่งเสริมและพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารการจัดการ การสนับสนุนด้านวัสดุ - อุปกรณ์ สื่อการสอน ค รุ ภัณฑ์ ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อนำโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน ( SMART SCHOOL ) และโรงเรียนแห่งความพึงพอใจ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนสืบต่อไป ทางโรงเรียนมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งงานด้านวิชาการ งานบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การบริหารงานในโรงเรียน ทุกคนร่วมกันวิเคราะห์งานตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตามบริบทของชุมชน จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันมีการทำงานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง นำมาใช้เพื่อสร้างเสริมปัญญาและคุณธรรมแก่ศิษย์ คณะผู้บริหารมีระบบการนิเทศงานภายในที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการ และมีการพัฒนาอาคารสถานที่เห็นชัดเป็นรูปธรรม นักเรียนมีความสำเร็จในด้านวิชาการจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับกรุงเทพมหานคร และจากต่างหน่วยงานได้รับรางวัลมากมาย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ ม .1 ได้ 100 % จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากกว่า 4,400 คน ทุกปี ซึ่งคุณภาพทางวิชาการที่เห็นได้ชัดเจน คือ การวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( สทศ .) โรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตลอด 7 ปีซ้อน และมีนักเรียนทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ตลอด 7 ปีติดต่อกันดังนี้
ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปี 2555 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ปี 2556 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน

ปี 2557 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน

ปี 2558 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 19 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน

ปี 2559 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คน

ปี 2560 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน

ปี 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 40 คน ภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน เต็ม 100 คะแนน วิชา คณิตศาสตร์และ ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน

ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,607 คน มีจำนวนครู 207 คน เจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๑ คน พี่เลี้ยง 8 คน พนักงานสถานที่ ๑ 1 คน คนสวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น 229 คน